INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH   

                                                                                                                                                  
 

AKADEMIA  AKTYWNOŚCI

     

                                               

Projekt ,,Akademia Aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był od 09.2010 do 05.2012 na terenie woj. lubelskiego w partnerstwie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny  w ramach Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem wsparcia jbyła poprawa dostępu do zatrudnienia mieszkańców woj. lubelskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez integrację społeczno-zawodową, podniesienie poziomu aktywności, wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw, przez co zwiększą się ich szanse na rynku pracy. 

W projekcie uczestniczyli niezatrudnieni mieszkańcy woj. lubelskiego,  zagrożeni  wykluczeniem  społecznym,  w tym:
- w wieku 15-25 r. życia,
- niepełnosprawni.

Dla uczestników projektu prowadzone były:
- warsztaty w następujących blokach tematycznych:
   * wolontariat w instytucjach sektora ekonomii społecznej,
   * wolontariat w instytucjach kultury,
   * wolontariat w instytucjach edukacyjnych,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo zawodowe,
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
- staże (3 m-ce),
- coaching
wynikiem czego zdobyli wiedzę i umiejętności pomagające im skutecznie powrócić na rynek pracy.


                                                                                                               

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ®2012